Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides)

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.