Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng

Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 01 (86), Trang: 126-128, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.