Sự tích lũy kim loại nặng trong gạo tại một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 7(80), Trang: 80-102, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.