Medicinal plants used by the Hre community in the BaTo district of central Vietnam

Medicinal plants used by the Hre community in the BaTo district of central Vietnam
Nơi đăng: Journal of Medicinal Plants Studies, Số: 2, Trang: 64-7, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.