Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Nơi đăng: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014, Số: , Trang: 544-550, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.