Bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính trên mạng giao thông

Nơi đăng: Proceeding of the 7th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’7), Số: 7, Trang: 31-39, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.