Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam

Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam
Nơi đăng: The 7th Vietnamese - Janpanese Students's Scientific exchange meeting "Shaping and Potentials" Proceding, Số: , Trang: 51-52, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.