Thuật toán Ford-Fulkerson cải biên tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

Nơi đăng: Proceeding of the 7th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’7), Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.