Thuật toán Ford-Fulkerson cải biên tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng

The revised Ford-Fulkerson Algorithm Finding Maximal Flows on Extended Networks
Nơi đăng: International Journal of Computer Technology & Applications (IJCTA), Số: 5(14), Trang: 1438-1442, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: India.