Mô phỏng luồng bằng mô hình GAR(1) và GAR(1) phân đoạn

Computer Simulation of Streamflows with GAR(1)-Monthly and GAR(1)-Fragments Model
Nơi đăng: World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT), Số: 11(4)2004, Trang: 150-156, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: India.