Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

The density fluctuations of planktonic diatom species in coastal shrimp ponds at Quynhbang commune, Quynhluu district, Nghean province
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: 5(78).2014, Trang: 128-133, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.