Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI)

Ecological risk assessment of some heavy metals in surface sediments of Cu De River downstream based on potential ecological risk index (PERI)
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: Số 01(86).2015, Trang: 113-117, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.