Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng

Initial results in using EHI to assess estuarine ecosystem health in Danang city
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: Số 5(78).2014, Trang: 150-154, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.