Tình hình giảng dạy môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng

The status of teaching “phytoremediation” in English and some recommendations for further development
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: Số 10(83).2014, Trang: 16-20, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.