Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides)

Effects of salinity on the growth of vetiver grass (Chrysopogon zizanioides)
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: Số 3(76).2014, Trang: 87-91, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.