Sự tích lũy kim loại nặng trong gạo tại một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Accumulation of heavy metal in rice at paddy fields, Da Nang city
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: Số 7(80).2014, Trang: 98-102, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.