Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Human health risk assessment of some heavy metals via consumption of water-spinach (Ipomoea aquatica) collected from Trungson village, Hoalien commune, Hoavang district, Danang city
Nơi đăng: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: Số: 9(82).2014, Trang: 38-42, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.