Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Impacts of climate change on Danang's tourism in 2030
Nơi đăng: KY Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, NXB Đại học Cần Thơ, Số: Tập 2(11).2014, Trang: 544-550, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.