Đa dạng sinh học của vi sinh vật vùng rễ của cỏ Vetiver trồng ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Microbial biodiversity in the rhizosphere of Vetiver grass grown in Quang Nam Province and Da Nang City, Vietnam
Nơi đăng: The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6), Số: 8.2015, Trang: 73, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.