VAI TRÒ CHỢ HÀN – XƯA VÀ NAY

The role of Han market in the past and at present
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 14(01) - 2015, Trang: 45, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, chợ luôn có vai trò quan trọng đối với mọi mặt trong đời sống của người dân. Đối với cư dân Đà Nẵng, bên cạnh các chợ lớn khác, chợ Hàn góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của thành phố. Sự đóng góp đó không chỉ ở hiện tại mà đã được định hình dưới thời các chúa và vua Nguyễn. Nếu trước kia vai trò của chợ chủ yếu dừng lại ở việc thông thương và tập kết hàng hóa từ các thuyền buôn, thì nay, vượt lên chức năng trao đổi hàng hóa, chợ Hàn còn là điều kiện để phát triển du lịch. Đến chợ Hàn, du khách được trải nghiệm nhiều loại hình du lịch khác nhau cũng như khám phá, tìm hiểu được nhiều khía cạnh khác nhau của vùng đất mà không phải tài nguyên du lịch nào cũng có được.

Từ khóa: Chợ Hàn; Đà Nẵng; Du lịch; Vai trò; Kinh tế

Abstract:

In the world as well as in Vietnam, markets always play an important role in all aspects of people's lives. For the residents of Da Nang, besides other big markets, Han market contributes significantly to the development of the city. Such contribution is not only recognized at present but was also shaped under the Nguyen lords and kings. If its former role was mainly limited to trade and the collection of goods from merchant ships, Han market has now prevailed over the function of commodity exchange, becoming a facilitator for tourism development. Coming to Han market, visitors can experience a wide variety of tourism, discover and explore many different aspects of the land that are not always available in other tourist places.

Keywords: Han market; Da Nang; tourism; role; economy.