Thực trạng làng nghề ở Hội An, Quảng Nam

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 2 (86), Trang: 15-17, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.