influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current in a doping superlattice

influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current in a doping superlattice
Nơi đăng: TC Khoa học & Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Số: 52-3C, Trang: 428-434, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.