Kết quả bước đầu nghiên cứu khu hệ cá cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ Biển, Số: 1, Trang: 55-66, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.