Tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử dưới triều Nguyễn (1802-1883)

Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, Số: , Trang: 729-735, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.