GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO THẾ HỆ TRẺ THÔNG QUA TÁC PHẨM "LỊCH SỬ NƯỚC TA" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nơi đăng: KY Hội nghị Sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII-năm 2014, Số: ISBN:978-604-80-0796-6, Trang: 757-763, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Dân tộc Việt Nam đã trải qua chặng đường lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với vô vàn khó khăn, thách thức nhưng rất đỗi hào hùng. Trong suốt chiều dài lịch sử đó dù là lúc nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh, dù là lúc chiến tranh hay khi hòa bình vẫn luôn xuất hiện những nhân vật anh hùng mà phẩm chất đạo đức và lòng yêu nước của họ còn mãi lưu truyền là tấm gương cho mọi thế hệ soi chung.   Hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang tiến hành đổi mới, mở cửa, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế, tiếp nhận ngày càng nhiều luồng văn hóa tiên tiến, tích cực bên cạnh đó cũng không ít những yếu tố hạn chế, tiêu cực đã làm cho một bộ phận không nhỏ giới trẻ sống thiếu lý tưởng, suy giảm lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Do vậy, để đảm bảo giáo dục toàn diện tuổi trẻ Việt Nam thì việc tăng cường giáo dục tình cảm đạo đức, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ là một giải pháp thiết thực cần được quan tâm triển khai đồng bộ.

Abstract:

Vietnamese ethnic has experienced a historical journey for thousands of years of building and defending the country with numerous difficulties and challenges, but very heroism. During its long history, whether at prosperty or decline, power or weakness, war or peace, it always appeared the heroes whose virtuous character and patriotism were forever lessons for all generations following afterward. Nowadays, in the general background, Vietnam are conducting innovative, open, diversified, multilateral international relations as well as receiving more and more advanced, positive cultures. Besides, there are some limitary and negative factors making many young people living without ideas, declining pride, and respect for country. Therefore, improving to educate virtuous, patriotic for young generation which should be considered synchronous implementation is a practical solution to ensure them a comprehensive education.