TÍCH HỢP SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. MỘT BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ

INTEGRATED MATERIALS USED IN TEACHING GEOGRAPHY HISTORY IN SCHOOL. A MEASURE OF EFFECTIVE TEACHING
Nơi đăng: KY Hội nghị khoa học sau đại học - Đại học Huế lần thứ II, Số: ISBN:978-604-912-304-7, Trang: 443-449, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Là hai phân môn thuộc khối kiến thức khoa học xã hội, bộ môn Lịch sử và Địa lý có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, kiến thức địa lý là cơ sở để giáo viên giải thích làm rõ nội dung kiến thức lịch sử giúp các em tái hiện bức tranh lịch sử một cách có hệ thống, phát triển được trí tưởng tượng, tư duy độc lập của học sinh. Chính vì vậy, tích hợp sử dụng kiến thức địa lý trong dạy học lịch sử ở trường THPT sẽ là một bước đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

Abstract:

Two sub- blocks are subjects of social science knowledge, the History and Geography have close relationships with each other, geographical knowledge as a basis for clarifying teacher content knowledge of history help they recreate a historical picture systematically, develop imagination, independent thinking of students. Therefore, the integrated use of geographical knowledge in teaching history in secondary schools will be an appropriate step to meet the renewal requirements, improve the quality of education today.