Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng

Generalized convolutions associated with the integral transforms of Fourier type and the applications
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 7(02), Trang: 1-5, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo này đưa ra một số tích chập mới liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier cùng với hàm trọng Hermite và xem xét một số ứng dụng của chúng. Đặc biệt, bài báo thu được điều kiện cần và đủ cho tính giải được của phương trình tích phân dạng chập và đưa ra công thức nghiệm hiển trong L1(R)  cho phương trình đã đưa ra.

Abstract:

  This paper provides new generalized convolutions associated with the integral transforms of Fourier type with Hermite weight - function and  considers their applications. In particular, the necessary and sufficient condition for solvability of the integral equations of convolution type is obtained and  the solutions in explicit form in L1(R) of the equations are given.