Xây dựng chuẩn đào tạo ngành kỹ thuật chế biện món ăn tại Trường cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Nơi đăng: , Số: 52, Trang: 61, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.