Những triển vọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học

Nơi đăng: KY HTKH Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.