Đào tạo giáo viên có trình độ thạc sĩ giáo dục – giải pháp cho các trường đại học sư phạm trong bối cảnh hiện nay

Nơi đăng: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Số: , Trang: , Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.