Sử dụng phần mềm Crocodile ICT 605 hổ trợ dạy và học thuật toán THPT

Using software supports 605 Crocodile ICT teaching and learning algorithms THPT
Nơi đăng: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Số: 1, Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Từ xưa đến nay giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là nền tảng là động lực phát triển của một quốc gia. Trong đó CNTT giữ vai trò then chốt là nhân tố hàng đầu để tạo ra lực lượng lao động trí tuệ cao cho xã hội. Để đào tạo ra thế hệ trẻ trở thành người chủ thực sự của đất nước trong tương lai thì việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học là hết sức cần thiết. Một trong những biện pháp giúp đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học ở các môn học hiện nay đã và đang được triển khai theo hướng tích cực. Thực tế cho thấy những phần mềm, công cụ hỗ trợ việc dạy và học cho giáo viên và học sinh xuất hiện ngày một nhiều và đã, đang được nhiều giáo viên triển khai trong việc dạy học. Trong Toán học có phần mềm Cabri 3D hỗ trợ vào giải toán hình không gian, trong Vật lý có phần mềm thí nghiệm ảo vật lý Crocodile Physic, phần mềm thí nghiệm hóa ảo Crocodile chemistry,phần mềm Today history trong bộ môn lịch sử,…Những phần mềm này giúp giáo viên có thể mô phỏng được các bài toán, thí nghiệm,…giúp học sinh phát triển trí tuệ và tư duy logic theo hướng tích cực hơn. Ở bộ môn Tin học ở THPT cũng vậy, mang tính chất là một học mới chưa có nhiều kinh nghiêm trong việc dạy và học nên việc áp dụng một phần mềm hỗ trợ việc dạy  và học là rất cần thiết. 

Abstract:

Throughout history education plays an important role, it is the foundation's development dynamics of a country. In which IT plays a key role as the leading factor to generate intellectual workforce high society. To train the younger generation to become the real masters of the country in the future, the innovation content and teaching methods are essential. One of the measures to help innovative teaching methods at present is the application of information technology in the teaching process. The integration of ICT in teaching in the courses have now been deployed in a positive direction. The fact that these software tools to support teaching and learning for teachers and students to appear on a lot and has been, is being deployed in many teachers teaching. In Mathematics with Cabri 3D software support on spatial problem solving in physics experiment software Crocodile Physic physical virtual, virtual test software Crocodile chemistry, history software Today in history departments, ... The software enables teachers can simulate the problem, experiment, ... help students develop the intellectual and logical thinking more positive way. At the Department of Informatics at the high school, too, nature is a new learning experience not many in the teaching and learning should be applying a software support teaching and learning is essential.