Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides) ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 5 (90), Trang: , Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.