TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA Mg-Al HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA DẦU JATROPHA BẰNG METANOL

SYNTHESIZED, CHARACTERIZED AND EVALUATED THE CATALYTIC CAPABILITY OF Mg-Al HYDROTALCITE FOR TRANSESTERIFICATION OF JATROPHA OIL BY METHANOL
Nơi đăng: Vietnam journal of chemistry, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.