Bàn về chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường trong bối cảnh Giáo dục Việt Nam hiện nay

Discuss about program assistance school psychology in the context of Vietnam education today
Nơi đăng: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường, Số: , Trang: 35-40, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trước yêu cầu xã hội và thực tiễn giáo dục cần thiết xây dựng chương trình hỗ trợ tâm lý học đường hướng tới cải thiện, đảm bảo sức khỏe tâm thần và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Trong khuôn khổ bài báo, tác giả bàn về bản chất tâm lý học trường học và khái quát một số mô hình hỗ trợ tâm lý học đường trên thế giới, chỉ ra thực trạng hoạt động hỗ trợ tâm lý trong các trường học Việt Nam hiện nay. Cuối cùng là đề xuất chương trình sơ lược công tác hỗ trợ tâm lý trong trường học dựa trên các hoạt động chính của nhà tâm lý là: Đánh giá, Can thiệp và Phát triển. Chương trình sơ lược hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường có thể là gợi ý cho việc xây dựng chương trình chuẩn quốc gia mang tính chuyên nghiệp và đồng bộ, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Abstract:

Beforesocial request and educational practice need to build programs to support school psychology towards improve and ensure the mental health and comprehensive personality development for pupils. In the framework ofarticle, author discussed about the essenceof schoolpsychology and generalized some models assistance school psychology in the world, indicated the activities reality of assistance school psychology in the Viêt Nam schools today. Finally, proposedprogramoutline for assistance school psychology basedontheactivitiesofpsychologist: Assessment, Interventionand Development. Programoutline for assistance school psychology may be suggested for the construction of national standards program of professionalism and synchronism, contribute to the realization of Resolution of the Central Conference 8 about Innovation fundamental, comprehensive education and training.