KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TÂY SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Psychological difficulties of the pupils of Tay Son secondary school in Danang city
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 15(02), Trang: 91, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Khó khăn tâm lý của học sinh được nghiên cứu như là rào cản nội tại thể hiện ở các bình diện: sức khỏe thể chất, nhận thức, xúc cảm, hành vi, các mối quan hệ. Để đánh giá được các mặt khó khăn tâm lý của học sinh THCS, tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra viết và Thang đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS). Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ phận học sinh Trường THCS Tây Sơn có khó khăn tâm lý liên quan đến sức khỏe thể chất, học tập, nhận thức, xúc cảm, hành vi, các mối quan hệ và được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Có 24% học sinh có các mức độ trầm cảm khác nhau. Cần thiết có hoạt động hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp cho học sinh tại Trường THCS Tây Sơn nói riêng và tại các trường THCS trong cả nước nói chung.

Từ khóa: khó khăn tâm lý; học sinh THCS; sức khỏe thể chất; học tập; nhận thức; xúc cảm; hành vi; các mối quan hệ.

Abstract:

Pupils’ psychological difficulties of pupils have been examined as internal barriers, which are reflected in the aspects namely physical health, cognition, emotion, behaviour and relationships. In order to evaluate these aspects of the pupils, the author has used the survey method and the Reynolds Adolescent Depression Scale (RADS). The study results show that the pupils of Tay Son secondary school in Danang City who are faced with psychological problems related to physical health, learning, cognition, emotion, behaviour and relationships show their expression in many respects. 24% of the pupils have different levels of depression. It is necessary to organize activities that offer professional psychological support for the pupils of Tay Son secondary school in Danang City in particular and for all secondary schools’ pupils in the country in general.

Keywords: psychological difficulties; secondary school pupils; physical health; learning; cognition;emotion; behaviour; relationship.