PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ TRONG TÁC PHẨM “TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ” VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO PHỤ HUYNH VIỆT NAM

Methods of educating children in “Totto-Chan beside the window” and lessons of experience to parents in Vietnam
Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 15(02), Trang: 107, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Những phương pháp giáo dục trẻ được kể trong “Totto-chan bên cửa sổ” với bối cảnh xã hội nước Nhật vào thời gian đầu thế chiến thứ II nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị giáo dục. Những bài học đó ngày nay vẫn được áp dụng rất hiệu quả ở Nhật Bản và ngày càng cho thấy nhiều mặt tích cực. Xét về mặt địa lý, văn hóa Nhật Bản và Việt Nam có nhiều nét tương đồng. Cả hai quốc gia đều thuộc châu Á với nền văn hóa chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo. Do vậy, việc học hỏi những kinh nghiệm giáo dục Nhật Bản có phần sát thực tế xã hội Việt Nam và có tính khả thi cao. “Totto-chan bên cửa sổ” là một trong số những tài liệu tham khảo giúp các nhà giáo dục Việt Nam có một cái nhìn tổng quát, sinh động hơn về những phương pháp giáo dục trẻ em tiên tiến của Nhật Bản – một quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới.

Từ khóa: Totto Chan-; phương pháp giáo dục trẻ-; bài học kinh nghiệm-; phụ huynh-; tích cực-; khuyến khích

Abstract:

The methods of educating children were told in “Totto-chan Beside the Window” with the social context of Japan in the first years of the Second World War, but they have still remained the educational values till now. However, the educational value of the work lasts forever. Today these lessons are still applied very effectively in Japan and they are increasingly showing many positive aspects. In terms of geography and culture, Japan and Vietnam share many similarities. Both countries are in Asia with their cultures greatly influenced by the Confucian ideology. Therefore, learning the educational experience of Japan is relevant to the Vietnamese society where it is highly feasible to apply this experience. “Totto-chan Beside the Window” is one of the references that help Vietnamese educators with an overall, more lively approach to the progressive method of educating children in Japan – a country with a leading the educational system in the world.

Keywords: Totto-chan; phương pháp giáo dục trẻ; bài học kinh nghiệm; phụ huynh; tích cực; khuyến khích; động viên.