Định hướng đào tạo giáo viên trung học đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi

Orienting teacher training to meet the requirements of innovation
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Số: , Trang: , Năm: 2015, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Đào tạo giáo viên đáp ứng sự thay đổi là một trong những nhiệm vụ mang tính sống còn đối với hệ thống giáo dục Việt Nam, vì đây là lực lượng quyết định tới chất lượng giáo dục, tới công cuộc đổi mới một cách căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Giáo viên trung học có tầm nhìn hướng ra thế giới, có bản lĩnh và hoài bão là những năng lực chủ đạo của chương trình đào tạo giáo viên trung học của Việt Nam trong thời gian tới. Ba năng lực gốc này là kim chỉ nam cho việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học, chỉ rõ những lĩnh vực kiến thức, kĩ năng được tích lũy trong trường. Những năng lực gốc đó sẽ quy định việc thiết kế các lĩnh vực cần đạt trong suốt quá trình học tập và các lĩnh vực liên quan tới năng lực chuyên môn và nghiệp vụ.

Abstract:

Đào tạo giáo viên đáp ứng sự thay đổi là một trong những nhiệm vụ mang tính sống còn đối với hệ thống giáo dục Việt Nam, vì đây là lực lượng quyết định tới chất lượng giáo dục, tới công cuộc đổi mới một cách căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Giáo viên trung học có tầm nhìn hướng ra thế giới, có bản lĩnh và hoài bão là những năng lực chủ đạo của chương trình đào tạo giáo viên trung học của Việt Nam trong thời gian tới. Ba năng lực gốc này là kim chỉ nam cho việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học, chỉ rõ những lĩnh vực kiến thức, kĩ năng được tích lũy trong trường. Những năng lực gốc đó sẽ quy định việc thiết kế các lĩnh vực cần đạt trong suốt quá trình học tập và các lĩnh vực liên quan tới năng lực chuyên môn và nghiệp vụ.