Giảm Gradient cho phiếm hàm Tikhonov với ràng buộc thưa: lý thuyế và so sánh số với các stepsize khác nhau

GRADIENT DESCENT FOR TIKHONOV FUNCTIONALS WITH SPARSITY CONSTRAINTS: THEORY AND NUMERICAL COMPARISON OF STEP SIZE RULES
Nơi đăng: Electronic Transactions on Numerical Analysis, Số: 39, Trang: 437-463, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: United States.