Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh

Nơi đăng: KY Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ 16, 2013 Đà Nẵng, Số: , Trang: , Năm: 2004, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.