Một số giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh

Nơi đăng: KY Hội thảo quốc gia: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT, Số: , Trang: 53-59, Năm: 2004, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.