Thuật toán hai chiều tìm luồng cực đại

Nơi đăng: tại Hội thảo quốc gia về CNTT & Truyền thông lần thứ 8, Số: , Trang: , Năm: 2005, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.