Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại (2)

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: , Trang: 77-82, Năm: 2006, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.