Phương pháp tập hợp và ánh xạ giải toán tổ hợp

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 3(20)/, Trang: 129-136 , Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.