Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 4(21), Trang: 1-6, Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.