Thuật toán song song tìm luồng cực đại

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 5(22), Trang: 37 -42, Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.