Thuật toán hoán chuyển nguồn đích có trọng số tìm luồng cực đại

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 3(26), Trang: 99-105., Năm: 2008, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.