Dạy và học phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng với sự trợ giúp phần mềm toán học Maple

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 5(28), Trang: 62-68, Năm: 2008, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.