Nguyên lý Dirichlet đối ngẫu vô hạn phần tử

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 6(29), Trang: 64-70, Năm: 2008, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.