Giải bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong với sự trợ giúp của phần mềm toán học

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 1(30), Trang: 72-78, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.