Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy và học diện tích thể tích

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 4(33), Trang: 76-82, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.